Msze święte:

  • W tygodniu:

6:30 i 18:00 
(w okresie zimowym 6:30 i 17:00) 

  • W soboty: 

8:00 i 18:00

  • W niedziele: 

7:30, 9:30 (młodzieżowa), 11:00, 12:15, 16:30
19:30 (msza recytowana) 

Regulamin

WIKTOR SKWORC

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w Archidiecezji Katowickiej

1.      PRD  stanowi,   zgodnie   z   kań.   536   KPK,   ciało  doradcze,   które   pod   kierownictwem
proboszcza  parafii - w  ramach  ustawodawstwa  diecezjalnego - pomaga wyłącznie w
działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2.      Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w
opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa
specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność
charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich  uwzględniających
zachodzące przemiany społeczno — kulturowe.

3.  W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii
oraz  wybrani   przez   parafian,   (w  sumie   maksymalnie   25   osób).   Liczba  członków   PRD
pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od
liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1. Członkami  PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3 .2. Z urzędu należą do PRD:

3.2.1.  Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

3.2.2.  Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

3.2.3.  Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

3.2.4.   Przedstawiciele osób świeckich  zatrudnionych  w  pracy duszpasterskiej w parafii
(reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:

3.3.1.  Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii
i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

3.3.2.   Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni w
wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także
przedstawiciele młodzieży.

4.  Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD
wybranych przez parafian wynosi od 6 - 12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz,
uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5.    Zastępca przewodniczącego PRD { = proboszcza ) zostaje wybrany na jej pierwszym
posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj
kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie
nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą
przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również
desygnowany  sekretarz   PRD,   którego   obowiązkiem  jest   prowadzenie   protokołów  ze
wszystkich zebrań rady.

6.    Członkowie PRD składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:

„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg!

Amen.

7. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią
dwa  zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje  przewodniczący,  przekazując zaproszenia
przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również
zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do

sekretarza rady.

8.   Ze  względu   na   doradczy  charakter   PRD  w   przypadku   rozbieżności   zdań   między
proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z
Kurią Metropolitalną.

9. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji
ze swego członkostwa.

9.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

9.2.  W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru
parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego
miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

9.3.  W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z
nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10.  W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie
ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży
wikariuszy.

10.1.  Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

10.2.  Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do
dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów
do PRD.

10.3.  Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Katowicki,
po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11.    Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady,
można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12.    Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

Katowice, 4 kwietnia 2012 r. VA l-7119/12

 

ks. dr Grzegorz Olszowski                                                                       Wiktor Skworc

 

Kanclerz                                                                               Arcybiskup Metropolita

Kurii Metropolitalnej                                                                                Katowicki